Училищен екип

Учебна 2021/2022 г.
Ръководство:
Нефие Раим - Директор, училище
Нериман Реджеб - Заместник-директор, учебна дейност
Зюбейде Насуф - Заместник-директор, учебна дейност

Педагогически специалисти в начален етап:
Севджихан Салим - Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Семра Ахмед - Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Мелек Абил - Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Тодорка Спасова - Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Димитричка Петрова - Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Марияна Василева - Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Север Юмер - Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Наталия Стойчева - Старши учител, начален етап (I-IV клас)
Нилген Мехмед - Учител, начален етап по английски език
Гюлнар Раим - Старши учител, начален етап по английски език

Педагогически специалисти в прогимназиален етап:
Нурджихан Шевкъ - Старши учител, в прогимназиален етап по БЕЛ
Нурие Рафи - Старши учител, в прогимназиален етап по английски език
Бахрие Рамис - Старши учител, в прогимназиален етап по математика
Невгюл Реджеб - Старши учител, в прогимназиален етап по математика
Огнян Пантев - Старши учител, в прогимназиален етап по история и цивилизация
Пламен Йорданов - Учител, в прогимназиален етап по биология и ЗО
Фатин Расим - Старши учител, в прогимназиален етап по изобразително изкуство
Кирил Ангелов - Учител, в прогимназиален етап по физическо възпитание и спорт

Педагогически специалисти в гимназиален етап:
Инджихан Сюлейман - Ръководител на направление "ИКТ"
Ширин Расим - Старши учител, в гимназиален етап по информатика и ИТ
Рубие Даил - Учител, в гимназиален етап по информатика и ИТ
Левент Кадир - Учител, в гимназиален етап по математика
Емел Мехмед - Учител, в гимназиален етап по БЕЛ
Мелекбер Мехмед - Учител, в гимназиален етап по БЕЛ
Махмуре Салим - Учител, в гимназиален етап по английски език
Красимира Пърушева - Старши учител, в гимназиален етап по английски език
Ердинч Изедин - Старши учител, в гимназиален етап по история и цивилизации
Петър Донев - Старши учител, в гимназиален етап по география и икономика
Айлер Мустафа- Учител, в гимназиален етап по биология и ЗО
Нада Петрова - Старши учител, в гимназиален етап по химия и ООС
Иван Иванов - Старши учител, в гимназиален етап по физическа култура и спорт
Бехие Рахим - Учител, в гимназиален етап по обществени науки
Мариян Карачоров - Учител, теоретично обучение
Кольо Николов - Учител, практическо обучение

Педагогически специалисти: учители в група за ЦОУД
Гюлхан Шюкрю - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас - 1ЦОУД
Йозджан Расим - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас - 2ЦОУД
Гюлхан Гьоджен - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас - 3ЦОУД
Веска Нейкова - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас - 4ЦОУД
Нергис Бейзат - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас - 5ЦОУД
Фидаил Идриз - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас - 6ЦОУД
Несрихан Мюмюн - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас - 7ЦОУД
Нуртен Ахмед - Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас - 8ЦОУД

Педагогически специалисти: други
Елис Мюмюн - Педагогически къветник
Шенер Али - Ресурсен учител