Истoрия на училището

   Историята на училището започва през далечната 1903 г. с поместеното съобщение във вестник "Тутракански вести", че жителите на Асваткьой (старото име на Главиница) са подали заявление за откриване на народно основно училище.
     Учител в откритото първоначално училище е Илия Стоев със завършен едногодишен педагогически курс и 18 години педагогически стаж. Той е и първият директор на училището.
     През 1912 г. училището е закрито. През 1916/1918 г. отново е възстановено като румънско.
     През 1922 г. е построено ново училище с 4 класни стаи, канцелария и коридор. Обучението продължава на румънски език до 1940 г., когато по силата на Крайовската спогодба Добруджа е върната на България.
     През учебната 1940/1941 г. обучението вече е на български език. Училището се казва "Св. св. Кирил и Методий" и в него се обучават 164 деца. След 09.09.1944 г. училището се казва само "Кирил и Методий".
     През учебната 1949/1950 г. на 15 септември като учител постъпва Ангел Христов Спасов, който е и първият учител от Главиница.
     Учебната 1953/1954 г. започва на 1 септември с директор Петър Велков Пантев. Към училището е открито общежитие и се огражда задната част на училищния двор.
     През учебната 1957/1958 г. към училището са открити ученическа работилница, кабинети по физика, биология и химия. От 1960 г. училището се казва "Васил Левски".
     През учебната 1961/1962 г. се открива паралелка VІІІ клас и общият брой паралелки вече е 17. Завършено е строителството на физкултурния салон.
     Учебната 1969/1970 г. започва в нова триетажна сграда.
     През учебната 1973/1974 г. в училището са събрани всички ученици от селата Падина, Калугерене, Подлес и ученици от среден курс на с. Ножарево. Общият брой на учениците е 677. Обучението е целодневно. Учениците са разпределени в 24 паралелки и в 18 групи занималня.
     През 1978 г. е направена пристройка с нови 16 класни стаи и е открито общежитие към училището.
     През 1979/1980 г. от селата Вълкан и Листец пристигат още 142 деца в прогимназиален етап. Общият брой ученици е 849. Училището е на първо място в окръга и е наградено с грамота и парична награда.
     През 1981 г. училището става базово училище на ИПУ "Дочо Михайлов" град Силистра и е домакин на национално съвещание по проблемите на обучението.
     През учебната 1982/1983 г. броят на учениците е 940 и учителите са 75 и училището е Единно средно политехническо училище (ЕСПУ). На тържественото откриване присъства министърът на Народната просвета Александър Фол.
     През учебната 1985/1986 г. се открива УПК към ЕСПУ.
     През учебната 1991/1992 г. училището се преименува в Средно общообразователно училище (СОУ).
     Учебната 1998/1999 г. се въвежда ранно чуждоезиково обучение с изучаване на английски език. В училището се изучават руски, английски и френски език.
     През учебната 2001/2002 г. започва профилирано обучение в ІХ клас - природоматематически профил и хуманитарен профил.
     През учебната 2003/2004 г. училището празнува своя 100 годишен юбилей.
     През учебната 2006/2007 г. е утвърдена професионална паралелка със специалност Горско стопанство, професия Лесовъд. Приемът за професионални паралелки продължава 4 години до 2011/2012 г.
От 2011 г. училището започва да работи по проекти. Първият успешен проект е по програма на МОН - "Подобряване на качеството на образование чрез целодневна организация на учебния процес" с продължителност 3 години. Обзаведен е кабинет за провеждане на занимания по интереси в целодневната организация.
През 2013 г. стартира българо-румънският проект "ИКТ - движеща сила за промяна в образованието". Следват проектите "Модно шоу на IX век" и "EKO Образование за здравословна околна среда". Реализирани са по програма за Трансгранично сътрудничество Romania- Bulgaria и обхващат съвместната работа на училища и организации от двете държави. Обзаведени са 3 кабинета с модерна техника и дигитална технология на преподаване на уроци. Учителите по математика, информатика, биология и география са квалифицирани в областта на новите технологии с цел иновативно преподаване чрез използване на електронни учебници, работа с електронна дъска и електронни платформи.
От учебната 2013/2014 г. клуб "Млад журналист" започва да издава вестник на училището.
Към училището има духов оркестър и танцов състав. Всяка година се включват и обучават нови талантливи деца.
От учебната 2016/2017 г. е въведен прием след 7 клас с два нови профила: "Природни науки" и "Софтуерни и хардуерни науки".
През учебната 2017/2018 г. е утвърдена нова професионална паралелка "Механизация на селското стопанство" с 4 годишен курс на обучение, а през 2018/2019 г. е осъществен прием на още една професионална паралелка с 5 години на обучение. Учениците ще завършат с квалификации техник и монтьор на селскоктопанска техника.
От учебната 2019/2020 г. до 2021/2022 г. училището всяка година осъществява прием след 7 клас, като залага на нови паралелки и профили: "Софтуерни и хардуерни науки" и "Природни науки", а професионалната паралелка традиционно продължава да се развива.