Актуална информацияУчебна 2021/2022 година

В Средно училище "Васил Левски" се обучават 408 ученици в 24 паралелки, от които 8 паралелки са в начален етап, 6 - в прогимназиален етап, 10 - в гимназиален етап и 8 групи в целодневна организация на учебния ден. В гимназиалния етап учениците се обучават в 3 професионални паралелки: Механизация на селското стопанство с 5 годишен срок на обучение и в 7 паралелки с прием след 7 клас: Софтуерни и хардуерни науки и Природни науки.

Брой персонал в училище:
Педагогически персонал: 46
Непедагогически персонал: 13

Ръководство:
Директор - Нефие Раим

Заместник-директор учебна дейност:
Нериман Реджеб
Заместник-директор учебна дейност:
Зюбейде Насуф