Административни услуги


Предоставяне на административни услуги от СУ "Васил Левски" в системата на предучилищното и училищното образование:

Приемане и преместване на ученици в държавни и общински училища
Образци на документи:
1.Заявление за приемане и записване
2.Декларация за информирано съгласие
3.Заявление за прeместване
4.Заявление за записване в I клас
5.Заявление за записване в VIII клас

Издаване на дипломи за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности за завършен клас, етап или основна степен на образование.
1.Образeц на заявление

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен клас /I - VI/ в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
1.Образeц на заявление

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация