Прием І клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС
за учебната 2022/2023 година

1. Ред за приемане на ученици в І клас:
В І клас постъпват деца на 7 години навършени през 2022 календарна година.
    Деца навършили 6 години, могат да постъпват в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
    Децата постъпват в І клас по заявление на родителите или настойниците им. Заявление за записване в I клас
Рекламна брошура за прием в I клас


2. График на дейностите по приемането на ученици в І клас:
Вид дейност
Срок
1.
Подаване на заявления за записване в І клас
от 01.06.2022г. - до 03.06.2022г.
2.
Обявяване на списъците с класираните ученици
10.06.2022г.
3.
Записване на учениците в І клас
от 13.06.2022г. - до 15.06.2022г.
4.
Обявяване на списъците на записаните ученици
17.06.2022г.
5.
Попълване на незаетите места
до 15.09.2022г.

3. Необходими документи за записване.
3.1.Заявление за участие в 1 класиране /по образец/.
3.2.Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас (оригинал).
3.3.Копие на документ за местоживеене и/или адресна регистрация.
3.4.Заявление за записване в група за целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/.
3.5.Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни на детето.
3.6.Здравно-профилактична карта с отбелязани имунизации към датата на записване.
3.7.Декларация от родителите, в случаите, в които децата не са посещавали подготвителна група или клас.

4. Комисия за приемане на документите за записване:
Председател: Зюбейде Насуф - заместник-директор, учебна дейност
Членове:
1.Мелек Абил - старши учител, начален етап на основното образование
2.Тодорка Спасова - старши учител, начален етап на основното образование