СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Обществен съвет

Поименен състав на Обществения съвет
при СУ "Васил Левски" град Главиница:

1. Жулвер Реджеб Реджеб - родител
2. Мария Стоянова Белчева - родител
3. Мустафа Яшар Рахим - родител
4. Гюляй Басри Наим - родител
5. Соня Петкова- представител на финансиращия орган