СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Проекти
ПРОЕКТ "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ"


МОСВ И ПУДООС
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017“


Продължителност: 6 месеца
Териториален обхват: Република България, Община Главиница, СУ „Васил Левски“ гр. Главиница
Планирано начало: 05.2017 г. (месец /година)
Планиран край: 10.2017 г. (месец /година)
Обща цел: Повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда във възпитателния и образователен процес.
Специфични цели: Използване на учебното съдържание по природни науки за формиране и развитие на грамотност за природната среда, процесите и явленията в нея и тяхната взаимосвързаност. Насърчаване участието на родителите във възпитателно-образователния процес в училището чрез съвместни прояви.
Резюме: Чрез реализиране на проекта ще се подпомогне екологичното обучение и възпитание на учениците. Това ще подобри тяхното отношение към заобикалящата среда и активното им участие в мероприятия с цел опзване на природните ресурси - почистване, озеленяване, засаждане и облогородяване.
ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката.
Финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Продължителност на проекта - до 31 октомври 2018 г.
Основна цел: Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

АНКЕТНИ КАРТИ
1. Обучителни затруднения по история и цивилизация

2. Арт ателие

3. Футбол

4. Футбол


ПРОЕКТ "УЧИМ И ТВОРИМ ЗАЕДНО"

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - 2016 година
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ в прогимназиален етап

* Стойност на проекта - 9 742 лв.
* Включване на 6 групи в ЦДО от прогимназиален етап.
* Обзавеждане на стая за провеждане на заниманията по интереси.
* Закупуване на консумативи, материали, книги и др.

Цели на проекта: Повишаване на качеството на процеса на обучение, възпитание и социализация. Упражняване на дейности в различни области – наука, изкуства, занимателни игри, образователни игри и спорт. Създаване на условия за обогатяване на творческите изяви на учениците.ПРОЕКТ "EKO Образование за здравословна околна среда" MIS ETC 336

Програма за Трансгранично Сътрудничество Romania- Bulgaria 2007-2013
Съвместна работа между училища и организации от двете държави

* Сдружение Евроинтегра /гр. София, България/
* Гимназия "Трайан Вуйа /гр. Крайова, Румъния/
* Техникум "Хориа Винтила" /гр. Сегарча, Румъния/
* ОУ №1 /гр. Чоканещ, Румъния/
* Асоциация "Домино" /гр. Крайова, Румъния
* Сдружение за защита правата на животните /гр. Русе, България/
* Община Главиница /област Силистра, България/

Цел на проекта: Повишаване на осведомеността по екологичните въпроси сред младите хора в трансграничния район и съвместна работа на експерти-учители от Румъния и България.ПРОЕКТ "Модно шоу на 19 век MIS-ETC Code 897"

Трансгранично Сътрудничество Romania- Bulgaria 2007-2013
Трансграничен фотоконкурс "Красотата на мястото, където живея"

Нефие Раим - ръководител на проекта
Ведиха Юдаим - технически сътрудник
Силвия Ангелова - преводач

Партньор от България: ЕВРОИНТЕГРА
Николай Дончев - създател на проекта
Борислава Авджиева - асистент

Цел на проекта: Популяризиране на обичаите и традициите, както и разкриване на красотата на региона в който живеем.ПРОЕКТ "ИКТ - Движеща сила за промяна в образованието"

Romania- Bulgaria Cross-Border Cooperation programme 2007-2013
Project title: “ICT – a force for change in education”

Водещ партньор: ЕВРОИНТЕГРА

Десислава Дончева - Мениджър Проект
Виорел Гета - Румънски Партньор
Георги Коритаров - ПР

Партньори от България:
СОУ „Васил Левски”, Главиница - координатор Нефие Раим
Математическа гимназия "Баба Тонка", Русе - координатор Митко Кунчев
СОУ „Емилян Станев”, Велико Търново - координатор Наталия Любенова

Партньори от Румъния:
Scolar “Nikolai Titulesku”, Calarasi
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, Calarasi
Grupul Scolar “Alexandru Odobescu”, Lehliu GaraПРОЕКТ „Подобряване на качеството на образованието в средищните уч-ща чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Проектът е с национален обхват
Продължителност - 36 месеца
Планирано начало на изпълнение на проекта - 20 декември 2011 г.
Планиран край на изпълнение на проекта - 31 октомври 2014 г.

ЦЕЛ: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих, игри и хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.