СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Прием І клас
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС
за учебната 2017/2018 год.

    1. Ред за приемане на ученици в І клас:
В І клас постъпват деца на 7 години навършени през 2017 календарна година.
    Деца навършили 6 години, могат да постъпват в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
    Децата постъпват в І клас по заявление на родителите или настойниците им.

    2. График за дейностите по приемането на ученици в І клас:

Вид дейност
Срок
1.
Подаване на заявления за записване в І клас
до 30.05.2017г.
2.
Обявяване на списък на подалите заявления
02.06.2017г.
3.
Записване в І клас
до 07.06.2017г.
4.
Обявяване на списъците на записаните ученици
08.06.2017г.
5.
Попълване на незаети места
до 15.09.2017г.

3. Необходими документи за записване.
  3.1.Заявление по образец.
  3.2.Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас (оригинал).
  3.3.Декларация от родителите, в случаите, в които децата не са посещавали подготвителна група или клас.
  3.4.Декларация за включване в целодневна организация.
  3.5.Акт за раждане - за сверяване на данните от длъжностното лице.

4. Комисия за приемане на документите за записване:
Председател: Димитрина Милушева - главен учител, начален етап
Членове:
1.Димитричка Петрова - старши учител, начален етап
2.Марияна Василева - старши учител, начален етап